Konkurs dla dzieci


Uwaga konkurs!

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy I-IV) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym z okazji Dnia Dziecka pt. „Moje wakacyjne marzenie

Prace wykonane dowolną techniką w formacie A4 lub A3 należy nadesłać Pocztą lub w inny dowolny sposób na adres Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Spółka z o.o., Osiedle Górnicze 11A, Sieniawa Lubuska, 66-220 Łagów z dopiskiem KONKURS do dnia 06.06.2017

Do wygrania: atrakcyjne nagrody

Wyniki zostaną ogłoszenia dnia 09.06.2017 na naszym facebooku i stronie internetowej kopalni.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
Dzień Dziecka 2017

Organizatorem konkursu jest Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o.

1. Konkurs rozpoczyna się 01.06.2017 r. i trwać będzie do 06.06.2017 r.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 09.06.2017 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Moje wakacyjne marzenie”.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-IV ze szkół podstawowych.
5. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
7. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
9. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
10. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, numer telefonu i adres, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
11. Prace należy dostarczyć w dowolny sposób do siedziby KWB Sieniawa, os. Górnicze 11a, Sieniawa, 66-220 Łagów do dnia 06.06.2017 r.
12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez KWB Sieniawa, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające zdjęcia nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie www.sieniawa.com w zakładce aktualności oraz na profilu KWB Sieniawa na portalu Facebook.
4. Przyznane będą nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy przez KWB Sieniawa. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac w celach marketingowych.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.sieniawa.com, portalu Facebook oraz w siedzibie KWB Sieniawa.