ŚCIÓŁKA – NEWCOAL


NEWCOAL to ściółka z węgla brunatnego, który do niedawna był wykorzystywany głównie do spalania w celach energetycznych. Dzisiaj stanowi również doskonałą alternatywę dla kory drzewnej oraz innych materiałów poprawiających walory użytkowe i estetyczne upraw i ogrodów.

Parametry węgla od lat są wciąż takie same ale nowy sposób wykorzystania tego surowca potwierdzony rejestracją w Państowym Instytucie Badawczym INHORT w Skierniewicach pozwolił nam zaoferować ten produkt pod nazwą NEWCOAL.

NEWCOAL jest źródłem węgla organicznego, którego zawartość w glebie decyduje o jej właściwościach sorpcyjnych i buforowych, a także aktywności biologicznej i innych parametrach żyzności gleb.

NEWCOAL może być stosowany w:

  • uprawach polowych roślin rolniczych
  • rekultywacji gruntów zdegradowanych
  • hodowli roślin ozdobnych
  • sadownictwie
  • uprawach warzyw