WĘGIEL BRUNATNY


Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej , zgodnie z którą Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. wprowadziła zmiany w ofercie handlowej w szczególności dla odbiorców indywidualnych

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej , z dniem 1 czerwca 2020 r. obowiązuje przepis dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, w tym węgla brunatnego, jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia w:
1) gospodarstwach domowych

2) instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW

Jednocześnie informujemy, że Karbopal Plus spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw.
Świadectwa jakości naszych produktów są dostępne w dziale handlowym i ekspedycji (wadze) KWB Sieniawa Sp. z o.o.

Więcej informacji uzyskasz w punkcie sprzedaży węgla:
tel. 604 594 992 lub 606808404
mail: sprzedaz@sieniawa.com


Węgiel brunatny

miał_kwb_sieniawa
Rodzaj: Miał (dla klientów posiadających instalacje powyżej 1 MW lub zużywających na cele nieenegetyczne)
Granulacja: 0-20mm
Wartość opałowa: 9000-10000kJ/kg
Zawartość popiołu: 6-9%
Zawartość siarki: 0,6-0,9%
Zawartość siarki palnej: <0,3%
Wilgotność złożowa: 49-52%Forma płatności
– gotówka
– przedpłata.

Terminy płatności
Terminy płatności są uzgadniane indywidualnie po podpisaniu umowy.

Dostawa i transport
Zapewniamy transport kolejowy i samochodowy (za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych).

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§1

Reklamacje węgla Kupujący składa Sprzedającemu nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia węgla brunatnego do Kupującego. Podstawę rozpatrzenia reklamacji ilościowej oraz jakościowej stanowi protokół sporządzony z udziałem kierowcy dostarczającego towar. Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych lub jakościowych węgla brunatnego, jeżeli o stwierdzeniu tych wad nie powiadomił Sprzedającego w terminie określonym w §1 ust.1.

§2

Reklamowana partia węgla brunatnego musi pozostać nienaruszona, oznaczona i zabezpieczona przed wpływami mogącymi spowodować zmianę parametrów jakościowych i ilościowych w okresie magazynowania. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń, może skutkować odrzuceniem reklamacji i uznaniem jej za niezasadną.