POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§1

Reklamacje węgla Kupujący składa Sprzedającemu nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia węgla brunatnego do Kupującego. Podstawę rozpatrzenia reklamacji ilościowej oraz jakościowej stanowi protokół sporządzony z udziałem kierowcy dostarczającego towar.
Kupujący traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych lub jakościowych węgla brunatnego, jeżeli o stwierdzeniu tych wad nie powiadomił Sprzedającego w terminie określonym w §1 ust.1.
Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej wpłynięcia (faxem lub listownie).

§2

Reklamowana partia węgla brunatnego musi pozostać nienaruszona, oznaczona i zabezpieczona przed wpływami mogącymi spowodować zmianę parametrów jakościowych i ilościowych w okresie magazynowania. Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń, może skutkować odrzuceniem reklamacji i uznaniem jej za niezasadną.