Promocja procentowa ruszyła!


„Regulamin Promocji – obniżka procentowa”
§ 1.
Organizator

Organizatorem promocji jest Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp. z o.o. zwana dalej KWB Sieniawa.

§ 2.
Cel promocji

1. Celem promocji jest umożliwienie zakupu węgla w sortymentach groszek i gruby w promocyjnej cenie.
2. Promocja dotyczy tylko sortymentów groszek i gruby.
3. KWB Sieniawa zastrzega, iż Promocja „obniżka procentowa” ograniczona jest czasowo oraz trwa do wyczerpania zapasów.
4. Załącznik nr 1 stanowi Tabelę opustów cenowych i jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
5. W tabeli zawarte są ceny bez akcyzy.

§ 3.
Uczestnictwo w promocji

1. Promocja skierowana jest do wszystkich klientów KWB Sieniawa.
2. W promocji mogą uczestniczyć pracownicy KWB Sieniawa i ich rodziny.
3. Promocja „obniżka procentowa” nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez KWB Sieniawa.
4. Przystąpienie do promocji nie jest obligatoryjne.

§ 4.
Informacje

1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej Kopalni www.sieniawa.com, facebooku kopalni: www.facebook.com/kwbsieniawa, na tablicy ogłoszeń w punkcie sprzedaży węgla (waga) oraz w siedzibie organizatora.
2. Opust cenowy nie podlega zamianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.
3. KWB Sieniawa zastrzega, iż procentowy opust ceny uzależniony jest od daty sprzedaży tj. dnia wystawienia faktury sprzedażowej. W tym przypadku termin składanego zamówienia nie będzie brany pod uwagę.

§ 5.
Termin promocji

1. Promocja rozpoczyna się od dnia 16.03.2015r
2. KWB Sieniawa zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania promocji, wstrzymania promocji lub jej zakończenia.
3. O zakończeniu promocji organizator nie ma obowiązku informowania w miejscach wymienionych w §4 pkt.1

§ 6.
Postanowienia końcowe

1. Adres Organizatora:
Kopalnia Węgla Brunatnego „Sieniawa” Sp. z o.o.
Sieniawa Lubuska, os.Górnicze 11a
66-220 Łagów
tel./fax.: 68 34 12 022, 68 34 12 222
kwb@sieniawa.com, www.sieniawa.com

2. Przystępując do udziału w promocji każdy z uczestników Konkursu stwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego zapisy oraz wyraża zgodę na zastosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Dyrektora ds. Handlu i Marketingu KWB Sieniawa lub w ostateczności przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do „Regulamin Promocji – obniżka procentowa”

lip 29 198,85 161,67 166,67 205,00 3,00%   lip 29 247,35 201,10 207,32 255,00 3,00%
lip 30 200,90 163,34 166,67 205,00 2,00%   lip 30 249,90 203,17 207,32 255,00 2,00%
lip 31 202,95 165,00 166,67 205,00 1,00%   lip 31 252,45 205,25 207,32 255,00 1,00%