RODO


Informujmy, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, które znajdują się poniżej. Zwierają one informację, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie w związku z tym faktem przysługują Państwu prawa. Niniejszym spełniamy obowiązek informacyjny, jaki nakładają na nas nowe przepisy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie, os. Górnicze 11A,
66-220 Łagów.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o  przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe:
Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o.
Sieniawa, os. Górnicze 11A
66-220 Łagów
kwb@sieniawa.com

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas realizacji usług na Twoją rzecz lub poprzez nawiązanie innego
Rodzaju współpracy (np. zawierania umów cywilnoprawnych).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania
umowy zawartej z Tobą, w tym do:
1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
2. realizacji zawartych umów
3. obsługi reklamacji jeżeli złożysz taką reklamację
4. obsługi innych zgłoszeń, które do nas wysyłasz (np. poprzez email, wiadomości w mediach społecznościowych lub formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz odpowiadanie na zapytania

Dodatkowo, jeżeli jesteś naszym klientem lub zawieraliśmy z Tobą inne umowy, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:
1. adres e-mail, numer telefonu
2. adres email, imię i nazwisko, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku jeżeli kontaktujesz się z nami jako firma).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
1. W odniesieniu do żądania sprostowania danych:
zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
2. W odniesieniu do żądania usunięcia danych:
Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas;
cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
a) zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
b) Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
c) dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
a) zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
c) Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
d) lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
1. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, w celu realizacji zawartej umowy oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1. Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
2. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
3. Zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
4. statystycznych i archiwizacyjnych,
5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym KWB Sieniawa Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.